Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Leopold M.F., Marteijn E.C.L. & Swennen C. (1985) Long-distance transport of prey from the intertidal zone to high-tide roosts by the Oystercatcher. ARDEA 73 (1): 76-82
Scholeksters nemen het hele jaar door aan het einde van een foerageertij prooien van het wad mee naar hun hoogwater vluchtplaats. Adulte zowel als onvolwassen vogels vliegen daartoe over soms grote afstanden met een prooidier in de snavel. Het percentage van de vogels dat een prooi meeneemt is negatief gecorreleerd met temperatuur, windkracht en de tijd dat de vogels op het wad kunnen foerageren. Selectie van grote mosselen voor transport werd niet gevonden. Berekend wordt, dat de energie inhoud van de meegenomen prooi ongeveer tien maal zo haag is als de totale kosten van het transport. De opbrengst van prooitransport kan echter nooit meer zijn dan 1 tot 3 procent van de totale consumptie per tij.


[close window] [previous abstract] [next abstract]