Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ouweneel G.J. (1982) Ornithological importance of the Kopacki-Rit, Yugoslavia. ARDEA 70 (2): 221-223
In mei 1970 en 1976, alsmede in oktober 1979 en 1980 werd de KopaFki-Rit in Joegoslavid bezocht. De KopaFki-Rit vormt een deel van het ca. 35.000 ha metende vloedboscomplex, gelegen in het splitsingsgebied van de Donau en de Drava. Door de open verbindingen met deze beide rivieren raakt het gebied gemiddeld 90 dagen per jaar grotendeels gennundeerd. Uitgestrekte vloedbossen, grazige rivierweiden, slikkige laagten, grote en kleine meren, doorsneden en/of onderling verbonden door vele rivierarmen vormen de karakteristieke landschapselementen van de KopaFki-Rit. Binnendijks, direct grenzend aan het vloedbosgebied, bevindt zich een omvangrijk visvijvercomplex, hetwelk een belangrijke rol speelt in de voedselvoorziening van visetende vogels. De KopaFki-Rit is een van de belangrijkste moerasgebieden van Centraal-Europa. Het splitsingsgebied van beide rivieren vormt tegenwoordig waarschijnlijk het laatste centraaleuropese broedgebied van de Zeearend. In 1980 konden 17 bezette horsten worden vastgesteld. Voorts broeden er o.a. Sakervalk en Schreeuwarend. De KopaFki-Rit herbergt een gemengde reigerkolonie met Blauwe Reiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Ralreiger en Kwak. Andere broedvogels zijn de laatste jaren sterk in aantal toegenomen, zoals Aalscholver, Zwarte Ooievaar en Grauwe Gans. Voormalige broedvogels zijn Dwergaalscholver, Lepelaar en Ibis. In het winterhalfjaar kunnen tot 50.000 Rietganzen in het gebied verblijven. Voor Lepelaar en Grote Zilverreiger vormt de KopaFki-Rit een belangrijke pleisterplaats; de laatste soort overwintert er ook. Jaarlijks overwinteren 5 tot 6 Bastaardarenden in het gebied.


[close window] [previous abstract] [next abstract]