Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Siegfried W.R. (1971) Feeding activity of the Cattle Egret. ARDEA 59 (1-2): 38-46
Deze verhandeling doet verslag van de jachtmethoden van de Koereiger Ardeola ibis, de frequentie van de voedselzoekactiviteit en het nuttig effect van de verschillende wijzen van foerageren. Een kalme gang onderbroken door uitvallen terzijde naar prooien is de normale en meest voorkomende jachtwijze. De Koereigers verslapten in het algemeen hun voedselzoekactiviteit op het midden van de dag. Verhoudingsgewijs werd meer moeite besteed om voedsel te bemachtigen in de nazomer (de droogste tijd van het droge seizoen) dan in enig ander jaargetijde. Het foerageren bleek het meest doeltreffend (uitgedrukt in het tempo van buitmaken van een prooi) in de voorzomer (okt.-jan.) en het minst efficidnt in de nazomer (febr.-mei). Oude Koereigers bleken efficidnter te zijn in het vangen van prooien dan juvenielen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]