Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Spaans A.L. (1974) Some bird records from Bonaire. ARDEA 62 (3-4): 236-238
In dit artikel worden enkele avifaunistische waarnemingen uit december 1972 en januari 1973 van Bonaire vermeld, die een aanvulling betekenen op de 'checklist' van de Benedenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen (Voous 1965). Zo werd het voorkomen van de Slobeend Anas clypeata en het broeden van de Roodbruine Reiger Dichromanassa rufescens voor de eerste maal op deze eilanden vastgesteld. De laatste waarneming betekent een aanzienlijke uitbreiding naar het zuiden van het bekende broedareaal van deze reiger. Daarnaast werd de aanwezigheid vastgesteld van de Strandplevier Charadrius alexandrinus, Grijze Snip Limnodromus spec., Kanoetstrandloper Calidris canutus, Alaskastrandloper C. mauri en Steltstrandloper Micropalama himantopus, soorten waarvan het voorkomen in december en januari onbekend was of slechts incidenteel was vastgesteld. Op grond van het feit dat de Grijze Snip en de drie soorten strandlopers op diverse plaatsen en data werden waargenomen wordt verondersteld dat het hier om echte overwinteraars ging en niet om toevallig aanwezige wintergasten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]