Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Baeyens G. (1979) Description of the social behaviour of the Magpie Pica pica. ARDEA 67 (1-2): 28-41
Een vijfjarig onderzoek naar de sociale organisatie van een gemerkte eksterpopulatie vereiste in de eerste plaats een handzaam ethogram, waarin diverse houdingen, bewegingen, vocalisaties en verenkleedposities werden onderscheiden. Vervolgens werd nagegaan in welke combinaties deze gedragselementen optreden bij agressie, bij vlucht en submissie en bij de vorming en voortzetting van een paarband. De verschillen in gedrag tussen adulte en juveniele vogels en tussen mannetjes en wijfjes werden opgespoord om de vogels te kunnen seksen op grand van gedragscriteria. Gedragsmatige bepaling van het geslacht van broedpaarleden is wei mogelijk in het voorjaar, doch buiten het broedseizoen uitsluitend wanneer bepaalde gedragskenmerken worden herkend bij adulte individuen. Voorzichtigheid is dan geboden aangezien de leeftijd niet altijd met zekerheid kan worden vastgesteld. De sociale interacties tijdens de voor eksters zo typische 'voorjaarsverzamelingen' konden in de regel niet als paarvormingceremonie worden gennterpreteerd doch veeleer als agonistische interacties tussen territoriumbezitters en individuen die proberen een territorium te vestigen, of tussen de laatsten onderling. In een volgend artikel zullen paarband en territorialiteit van deze soort uitvoerig worden besproken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]