Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Beintema A.J., Beintema-Hietbrink R.J. & Muskens G.J.D.M. (1985) A shift in the timing of breeding in meadow birds. ARDEA 73 (1): 83-89
Uit analyses van ringdata van kuikens van Kievit, Grutto, Tureluur, Watersnip, Kemphaan en Scholekster blijkt dat het broedseizoen van deze soorten in Nederland in deze eeuw aanmerkelijk vervroegd is. Afgezien van enige regionale uitzonderingen, broeden al deze soorten tegenwoordig een tot twee weken vroeger dan in het begin van deze eeuw. De verschuiving kan niet verklaard worden door wijzigingen in het eierraapseizoen. Ook het warmer worden van het klimaat in deze eeuw blijkt in het voorjaar onvoldoende te zijn om een zodanige verschuiving teweeg te brengen. Er is een goede overeenkomst met soortgelijke verschuivingen in de maaidatum en het weidestadium. Deze activiteiten vinden thans eveneens twee weken eerder plaats, als gevolg van vervroegde en versnelde grasgroei. Als voornaamste oorzaken worden de sterk gestegen kunstmestgift en de verhoogde bodemtemperatuur ten gevolge van ontwatering aangemerkt. Deze veranderingen zouden niet alleen de groei van de vegetatie bennvloeden maar ook de ontwikkeling van de fauna, inclusief de weidevogels. De veranderingen kunnen van invloed zijn op de overlevingskansen van de kuikens. Ook kan de biotoopkeuze van de soorten een verandering ondergaan.


[close window] [previous abstract] [next abstract]