Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Göransson G. & Loman J. (1986) Predation and habitat distribution of Pheasant nests: a case of ideal free distribution. ARDEA 74 (1): 105-109
Dit artikel gaat over verschillen in predatie onder verschillende omstandigheden op natuurlijke en kunstmatige legsels van de Fazant in Zweden. Predatie was groter in mei dan in juni. Deze afname in de loop van het seizoen viel samen met een toename van de vegetatiedichtheid. Belangrijke predatoren waren de Bonte Kraai en de das. Onder natuurlijke omstandigheden was de dichtheid van de nesten veel groter in de relatief weinig voorkomende brandnetelvegetatie, dan in de meer algemene grasvegetatie. Het percentage gepredeerde kunstmatige legsels was evenwel gelijk in beide vegetatietypen. Dit wordt als volgt verklaard: de nestdichtheid in de brandnetelvegetatie neemt toe, omdat de nesten in dit vegetatietype minder opvallen en dus beter tegen predatie beschermd zijn. Een toenemende nestdichtheid heeft echter een omgekeerd effect op predatie, omdat predatoren hun zoekgedrag dan speciaal op de brandnetelvegetatie gaan richten. Dit resulteert in een evenwichtstoestand, wanneer de dichtheid in de brandnetelvegetatie zo groot is, dat de predatiedruk weer gelijk is aan die in de grasvegetatie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]