Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Gutierrez M.C. (1988) Winter foraging behaviour of Blackcap and Sardinian Warbler in a Mediterranean scrubland. ARDEA 76 (1): 107-110
Foerageergedrag en habitatselectie van twee soorten zangers (Zwartkop Sylvia atricapilla en Kleine Zwartkop S. melanocephala) werd bestudeerd in Zuid Spanjein een Mediterrane dwergbos vegetatie doorschoten met hoge Olijfbomen. In de analyse werden vier foerageertechnieken onderscheiden en het habitat werd verdeeld in 6 vegetatiestructuurlagen. 's Winters gebruiken de twee soorten in het studiegebied bijna dezelfde foerageertechnieken, maar ze bezetten verschillende vegetatie-structuurlagen. Beide soorten verzamelen voornamelijk niet-bewegende prooi, zowel van de grand als van bomen en struiken (Fig. 1), maar er is een sterke mate van habitatsegregatie: de Zwartkop foerageert voornamelijk in boomkruinen en de Kleine Zwartkop voornamelijk in het struikgewas (Fig. 2). Er is ook verschil tussen het gebruik van verschillende plantensoorten, voorbij de Zwartkop een voorkeur vertoont voor de Olijfboom en de Kleine Zwartkop voor de Pistache (Tabel 1). De auteur suggereert dat een vermindering van concurrentie tussen deze zangers heeft plaats gevonden door vooral habitat segregatie en in mindere mate door een verschil in foerageertechniek. Dit is in overeenstemming met de resultaten zoals bijvoorbeeld verkregen door Cody & Walter (1976) tijdens het broedseizoen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]