Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hulsman K. (1987) Resource partipitioning amoong sympatric species of tern. ARDEA 75 (2): 255-262
Op het Grote BarriFre Rif (Australid) werd de ecologische scheiding van 6 sternsoorten bestudeerd. Gebaseerd op morfologische eigenschappen, plaats van foerageren, prooitype en -grootte werden de sternsoorten met behulp van een multivariabele cluster analyse in 4 groepen (guilds) verdeeld. De analyse werd zowel gedaan voor gegevens uit december als uit januari. Prooitype en -grootte waren de belangrijkste factoren bij de verdeling van de sterns in guilds. Verwante soorten verschilden in slechts enkele aspecten, die ieder belangrijk bijdroegen tot het totaalverschil (tabel 1). Minder verwante soorten daarentegen verschilden in veel aspecten, die elk slechts een geringe bijdrage leverden tot het totaal (tabel 2). Deze resultaten hebben belangrijke implicaties voor mogelijke concurrentie tussen de guilds. Bij nauwverwante soorten zal een toenemende overlap binnen een van de weinige verschilpunten al spoedig leiden tot sterke concurrentie. Bij minder verwante soorten is dat niet het geval. Omdat sommige aspecten die bepalend zijn voor de niche van een soort, dynamisch zijn, kan de mate van scheiding tussen de soorten (of guilds) in de tijd veranderen. Dergelijke veranderingen werden gevonden in de loop van de broedperiode (december vs. januari). Ze kunnen het gevolg zijn van seizoensveranderingen in de beschikbaarheid+ van de prooi en/of veranderingen in de voedselbehoeften van de adulte vogels of hun jongen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]