Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Amat J.A., Fraga R.M. & Arroyo G.M. (2001) Variations in body condition and egg characteristics of female Kentish Plovers Charadrius alexandrinus. ARDEA 89 (2): 293-299
Zoals bij veel nestvliedende vogelsoorten komen ook bij Strandplevieren Charadrius alexandrinus de zwaarste kuikens uit de grootste eieren. Bovendien hebben zware eendagskuikens de grootste overlevingskansen. Aan de hand van resultaten van zes jaar onderzoek aan een populatie Strandplevieren die rond een (soms droogvallend) meer in Zuid-Spanje broeden, wordt besproken in hoeverre eigrootte en de mate waarin eieren binnen een legsel onderling in grootte verschillen, afhangen van de grootte en conditie van het vrouwtje of van omgevingsfactoren. Er was zowel binnen een jaar als tussen jaren een grote mate van herhaalbaarheid in de grootte van de eieren in legsels die door een vrouwtje. Dit was niet het geval voor variatie in eigrootte. De gemiddelde eigrootte hing af van de lichaamsgrootte van het vrouwtje (gemeten aan snavel, tarsus- en vleugellengte) en van de conditie van het vrouwtje (lichaamsgewicht statistisch gecorrigeerd voor lichaamsgrootte). Vrouwtjes met de beste conditie legden niet alleen grotere eieren, maar ook eieren waarvan de grootte onderling minder van elkaar verschilde. Omdat uit grotere eieren kuikens met betere overlevingskansen komen, is het voor Strandplevierenvrouwtjes van wezenlijk belang om tijdens de eileg in een zo goed mogelijke conditie te verkeren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]