Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Scheffer M. (1987) An automated method for estimating the number of bird territories from an observation map. ARDEA 75 (2): 231-236
Bij broedvogelinventarisaties volgens de karteringsmethode worden waarnemingen van vogels die territorium indicerend gedrag vertonen tijdens de verschillende telrondes op kaarten vastgelegd. Uit deze kaarten wordt later voor elk soort afgeleid hoeveel territoria zich in het proefgebied bevonden hebben. Voor de interpretatie van de waarnemingskaarten is een geautomatiseerde methode ontwikkeld. De methode is gebaseerd op clusteranalyse. Om de methode te testen zijn analyseresultaten vergeleken met de uitkomsten van hand interpretaties van dezelfde kaarten door 14 ornithologen en degene die het veldwerk heeft gedaan. De spreiding in geschatte territoriumaantallen binnen de gednquOteerde groep is beduidend groter dan de verschillen tussen respectievelijk de resultaten van computerinterpretatie, de gemiddeld door de groep gevonden territorium aantallen, en de aantallen geschat door degene die het veldwerk heeft gedaan. Geconcludeerd mag worden dat de resultaten van de methode goed overeen komen met die van de gemiddelde handinterpretatie, terwijl de objectiviteit door het gebruik van de geautomatiseerde methode sterk vergroot wordt. Een in FORTRAN 77 geschreven computerprogramma dat de genoemde analyse kan uitvoeren is beschikbaar tegen kostprijs.


[close window] [previous abstract] [next abstract]