Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van der Zande A.N. & Verstrael T.J. (1985) Impacts of outdoor recreation upon nest-site choice and breeding success of the Kestrel. ARDEA 73 (1): 90-98
In 1980 is een enquOte samengesteld om de effecten van openluchtrecreatie op de dichtheid en het broedsucces van in nestkasten broedende Torenvalken te onderzoeken. Van de 94 verstuurde enquOtes werden er 27 teruggestuurd met bruikbare informatie van 160 nestkasten in de periode 1975- 1980. Als schatters voor de recreatie-intensiteit waren in de enquOte vragen opgenomen over de toegankelijkheid van de gebieden, de afstand van de nestkast tot wegen en de zichtbaarheid van de nestkast. In de hieruit samengestelde recreatieklassen zijn de nestplaatskeuze en het broedsucces onderzocht waarbij rekening is gehouden met de effecten van relevante toestandsparameters. Tussen de 6 jaren bleken aanzienlijke verschillen te bestaan in zowel bezetting als broedsucces, die op basis van literatuurgegevens konden worden toegeschreven aan verschillen in abundantie van veldmuizen. De resultaten en discussie samenvattend concluderen wij dat openluchtrecreatie er toe kan leiden dat de Torenvalk vrij toegankelijke gebieden en gebieden dichter dan 50 m van een verstoringbron mijdt; 2. openluchtrecreatie er ook toe kan leiden dat het broed, succes van de Torenvalk in vrij toegankelijke gebieden en gebieden dichter dan 50 m van een verstoringbron negatief wordt bennvloed; 3. het effect van de toegankelijkheid voor publiek het grootst is in jaren met een gering voedselaanbod voor de Torenvalk en vooral van belang is in de fase van territoriumvestiging en de broedfase; 4. het effect van de nabijheid van een verstoringbron (autoweg) zowel in muizenrijke als in muizenarme jaren sterk kan optreden en vooral van belang is in de broedfase en de voederfase van de broedcyclus.


[close window] [previous abstract] [next abstract]