Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van Noordwijk A.J. (1987) On the implications of genetic variation for ecological research. ARDEA 75 (1): 13-19
In de afgelopen tien jaar hebben een aantal studies laten zien dat er aanzienlijke hoeveelheden genetische variatie aanwezig zijn in ecologisch belangrijke eigenschappen. De implicaties voor ecologisch onderzoek die hieruit voortvloeien worden besproken aan de hand van vier thema's. 1. De potentidle snelheid van evolutionaire verandering en is zo groot, dat in een studie over een paar generaties dergelijke veranderingen kunnen worden waargenomen. 2. Voor zover genetische variatie in een te onderzoeken eigenschap een rol speelt, kunnen waarnemingen die aan familieleden worden verricht niet als statistisch onafhankelijk worden beschouwd. Wanneer dit wel gebeurt, wordt te snel de conclusie getrokken dat een bepaald verschil statistisch significant is. 3. Wanneer verwanten met elkaar paren kan de (als gevolg van inteelt) hogere graad van homozygotie leiden tot kwalitatieve veranderingen, vooral in reproductieve eigenschappen. 4. Er worden twee soorten interacties tussen genotype en milieu besproken: reactienormen en het verborgen blijven van genetische variatie onder bepaalde milieuomstandigheden. Bestudering van dergelijke interacties staat nog in de kinderschoenen. Het lijkt vaak mogelijk om door een goed gekozen proefopzet de genetische component buiten het experiment of de analyse van gegevens te houden. Dit zal tot duidelijker resultaten leiden. Deze vier thema's worden in de discussie met elkaar verbonden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]