Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Vleugel D.A. (1947) De duur van de vliegdag van de Gierzwaluw, Apus a. apus (L.). ARDEA 35 (3-4): 222-224
geen Nederlandse samenvatting beschikbaar op internet


[close window] [previous abstract] [next abstract]