Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Underhill-Day J.C. (1989) The effect of predation by Marsh Harriers Circus aeruginosus on the survival of ducklings and game bird chicks. ARDEA 77 (1): 47-56
In dit onderzoek worden gegevens gepresenteerd over predatie door een paartje Bruine Kiekendieven op kuikens van eenden, Fazanten en patrijzen (Patrijs en Rode Patrijs). De gegevens zijn gebaseerd op waarnemingen aan de grootte van het jaaggebied, het aantal prooien per tijdseenheid, de soort prooi en de prooibeschikbaarheid in de loop van het seizoen. De kiekendieven vingen 22% van alle geboren Fazantenkuikens, 4.2% van alle patrijzenkuikens en 25,3% van alle Wilde Eendenkuikens. Veel van de door de kiekendieven gepredeerde kuikens zouden toch zijn doodgegaan, ook wanneer ze niet door deze roofvogels gepakt zouden zijn. Uit een berekening volgt, dat bij afwezigheid van predatie door de Kiekendieven de volgende percentages kuikens extra zouden zijn uitgevlogen: 10,2% Fazant, 1,8% Patrijs en 11,1% Wilde Eend. Opmerkelijk was, dat het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen van de verschillende prooisoorten gelijk was aan dat in gebieden waar geen Bruine Kiekendieven voorkwamen. De auteurs trekken hieruit de conclusie dat de kiekendieven weinig invloed uitoefenden op de uiteindelijke aantallen van het aanwezige jachtwild.


[close window] [previous abstract] [next abstract]