Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Perdeck A.C. & Cave A.J. (1989) Influence of temperature on the laying date of the Coot Fulica atra between-pairs and within-individuals relationships. ARDEA 77 (1): 99-106
Bij verschillende vogelsoorten is bekend dat zij later gaan broeden na een koude periode. Dit verband is gevonden door temperaturen van een aantal jaren te relateren aan de gemiddelde legdatum van die jaren. Voor een beter begrip van de "timing" van de legdatum is het noodzakelijk dat dit verband voor een individu bekend is. Dat individuele verband kan niet zonder meer uit het algemene, voor de populatie gevonden, verband worden afgeleid. Immers, het is mogelijk dat vroeg broedende dieren een hogere sterfte hebben bij lagere temperaturen. Dit heeft als resultaat dat na een koudeperiode voor het broedseizoen relatief meer late broeders in de populatie aanwezig zijn. Maar op de individuele vogel hoeft er geen effect van de temperatuur geweest te zijn. Wij hebben nagegaan of dat het geval is bij de Meerkoeten, die bij de Westeinderplassen broeden. Daarom is het verband tussen temperatuur en legdatum voor de hele populatie vergeleken met hetzelfde verband op individueel niveau. Er bleek geen verschil te bestaan en er is dus geen reden om een hogere sterfte te veronderstellen bij vroeg broedende vogels na een koud voorseizoen. Verder is gevonden dat in late seizoenen de tijd die beschikbaar is voor de voortplanting beperkt is: het eind van het broedseizoen ligt min of meer vast en het aandeel aan tweede legsels hangt dan ook indirect af van het gemiddelde legbegin van de eerste legsels. Het is tevens waarschijnlijk dat de temperaturen in februari en maart de legdatum op verschillende manieren be´nvloeden: (1) de februaritemperaturen bepalen vooral de datum van aankomst in het broedgebied, b.v. door het ijsvrij worden van het terrein, (2) de maarttemperaturen bepalen vooral de snelheid van het proces dat leidt tot het leggen van eieren, waarschijnlijk via de voedselvoorraad. Het lijkt er op dat ook het mannetje een grote invloed heeft op de datum waarop het vrouwtje met leggen begint.


[close window] [previous abstract] [next abstract]