Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Green R.E., Hirons G.M. & Kirby J.S. (1990) The effectiveness of nest defense by Black-Tailed Godwits Limosa limosa. ARDEA 78 (3): 405-413
Dit artikel gaat over de verdediging door Grutto's en Kieviten van hun legsel en jongen tegen Zwarte Kraai, Torenvalk en Blauwe Reiger. Het onderzoek werd uitgevoerd op de Ouse Washes, aan de oostkust van Engeland ten noorden van Cambridge. In dit gebied nestelen de Grutto's in kleine kolonies van ongeveer 5 paren. De kans dat een Grutto een naderende predator zal aanvallen hangt af van de afstand tussen nest en predator. De aanvalskans is hoog op een afstand van 100 m, maar is erg klein als de afstand meer dan 200 m is. Kraaien en reigers worden even vaak aangevallen in de periode dat er eieren zijn als in de periode dat er jongen zijn. Torenvalken worden vooral aangevallen als er jongen zijn. De regelmaat waarmee kraaien het gebied bezoeken hangt af van de aanvalskans van Grutto's, hoe groter de aanvalsbereidheid hoe minder kraaienbezoek. Het aanvalsgedrag van Kieviten heeft geen aantoonbaar effect op de regelmaat van het kraaienbezoek. Het Gruttogedrag leidt tot een verhoging van de overlevingskansen van de eieren in de kolonie. Dit bleek bij een experiment met kunstnesten waarin kippeneieren. Deze kunstnesten werden minder geplunderd in de Gruttokolonie dan in door Kieviten verdedigd gebied. De verschillen in effectiviteit tussen de aanvallen van Grutto's en Kieviten worden vooral in verband gebracht met de lichaamsgrootte.


[close window] [previous abstract] [next abstract]