Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kersten M. & Visser W. (1996) Food intake by Oystercatchers Haematopus ostralegus by day and by night measured with an electronic nest balance. ARDEA 84 (A): 57-72
De voedselopname van Scholeksters werd geschat op twee manieren (1) rechtstreekse waarnemingen aan voedselzoekende vogels, (2) registratie van de gewichtsverandering tussen het begin en het einde van een foerageerperiode bij broedende vogels, door een weegschaal onder het nest te plaatsen. In het laatste geval was het wl nodig om aanvullende metingen te doen aan de hoeveelheid voedsel die intussen werd uitgescheiden. De twee typen metingen kwamen goed overeen. De automatische weegschaalregistraties konden daarom worden gebruikt om de voedselopname te schatten voor situaties waarbij rechtstreekse metingen niet mogelijk waren, bij voorbeeld als de vogels ver uit de kust en 's nachts foerageerden. Uit de gegevens bleek dat de opnamesnelheid in het territorium en ver uit de kust niet te verschilklen, net zo min als die tussen overdag en 's nachts. Het # at 's nachts meer dan overdag, bij het ~ was dat andersom. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door de verstoring die onze metingen gaven, omdat de gemiddelde comsumptie tijdens laagwaterperiodes overdag en 's nachts nauwelijk verschilden. De totale voedselconsumptie per etmaal werd geschat op 162 g nat vlees voor het # en 196 g voor het ~. Het # bleef gelijk in gewicht, maar het ~ verloor gewicht tijdens de waarnemingsperiode. Nadat daarvoor werd gecorrigeerd was de geschatte energie-uitgave per etmaal vrijwel gelijk: 535 kJ voor # en 565 voor ~. Dit was equivalent aan 2.2 x basaal metabolisme. De broedtijd was een goedkope periode. De voedselopname verschilde van de ene laagwaterperiode op de andere, maar over het etmaal gerekend was hij vrij constant.


[close window] [previous abstract] [next abstract]