Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Meire P.M. (1996) Feeding behaviour of Oystercatchers Haematopus ostralegus during a period of tidal manipulations. ARDEA 84 (A): 509-524
Als gevolg van de aanleg van de stormvloedkering in de monding van de Oosterschelde kan de getijdebeweging worden gemanipuleerd. In de herfst van 1986 werd de kering gesloten. De effecten op de aantallen, de verspreiding en het foerageergedrag van Scholeksters werd vastgelegd. De sluiting duurde zes laagwaterperiodes. Het water bleef hoog zodat alleen het hoogste deel van de getijzone boven water bleef. Tijdens de gedwongen hongerperiode bleven alle Scholeksters in het gebied. Ze foerageerden de meeste tijd hoog in de getijzone, waar ze normaliter alleen tijdens afgaand water kort verblijven. Toen de foerageeromstandigheden als gevolg van een storm nog verder verslechterden, stopten de vogels met voedselzoeken. Nadat het getijderegime was hersteld, verspreidden de vogels zich weer zoals gebruikelijk over het gehele voedselgebied. Uit de gemeten opnamesnelheid werd berekend dat tijdens deze dagen de vogels gemiddeld 1/3 minder voedel opnamen dan gemiddeld. Na afloop van deze hongerperiode, was de opname snelheid niet groter dan normaal. Op basis van eerdere experimenten was dit wl verwacht, omdat de vogels voedsel meer voedsel dan normaal nodig hebben om voor hun voedseltekort te compenseren. Als het al gebeurde, leidde het in ieder geval niet tot een hogere opnamesnelheid.


[close window] [previous abstract] [next abstract]