Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Margalida A., Mañosa S., González L.M., Ortega E., Sánchez R. & Oria J. (2008) Breeding of non-adults and effects of age on productivity in the Spanish Imperial Eagle Aquila adalberti. ARDEA 96 (2): 173-180
De Spaanse Keizerarend Aquila adalberti komt alleen op het Iberische Schiereiland voor. De wereldpopulatie werd in 2004 op 200 paren geschat. Van de vijf onderscheiden deelpopulaties valt in dit onderzoek die van Doñana buiten de boot, omdat deze al uitvoerig is beschreven. In de overige deelpopulaties is sprake van een toename van de aantallen. In dit onderzoek is het belang van onvolwassen arenden (in de leeftijd van 1 tot 5,5 jaar, dus inclusief subadulte vogels) in de populatieontwikkeling nagegaan. De meerderheid van de paren was samengesteld uit volwassen vogels (85%). Wanneer onvolwassen arenden tot broeden kwamen, ging het meestal om de combinatie onvolwassen man en volwassen vrouw. In 62 gevallen waren zelfs beide ouders onvolwassen. Het aandeel (deels) onvolwassen paren varieerde per deelgebied en nam significant toe in het tijdvak 1983–2004, gelijkopgaande met de groei van de onderzochte deelpopulaties. Recent bezette territoria hadden een hoger aandeel paren waarvan één of beide partners onvolwassen waren; omgekeerd waren de langdurig bezette territoria meestal in handen van volwassen vogels. Paren waarvan beide partners volwassen waren, deden vaker een broedpoging, hadden een groter legsel en brachten meer jongen tot uitvliegen dan paren waarvan één of beide partners onvolwassen waren (in het bijzonder wanneer dat het mannetje was). Wanneer rekening gehouden werd met de kwaliteit van het territorium, bleek het effect van leeftijd op reproductie significant te zijn. Ondanks de mindere broedprestaties van onvolwassen Keizerarenden maakt hun toetreding tot de broedpopulatie, onder de huidige omstandigheden, een snelle groei mogelijk. Een hoog aandeel onvolwassen nestelende broedvogels kan dus zowel een gunstig teken zijn (groei van de populatie), als een ongunstig teken (afname, veroorzaakt door hoge mortaliteit van volwassen vogels, welke vestiging van onvolwassen vogels mogelijk maakt).


[close window] [previous abstract] [next abstract]