Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kinstler K.A. (2009) Great Horned Owl Bubo virginianus vocalizations and associated behaviours. ARDEA 97 (4): 413-420
Het is vaak moeilijk om directe waarnemingen aan nachtactieve dieren te doen. Het kan bij veldonderzoek aan nachtactieve uilen nuttig zijn om goed de geluiden te kennen die ze in verschillende situaties laten horen. Met dit doel onderzocht de auteur het geluid en gedrag van de Amerikaanse Oehoe Bubo virginianus door gegevens te verzamelen aan een vrouwtje dat op mensen was ingeprent en aan vogels in het wild. Een analyse van de geluiden die spectrografisch waren vastgelegd, liet zien dat er drie groepen geluiden waren te onderscheiden: “hoots”, “chitters” en “squawks”. Deze groepen werden, op basis van toonhoogte, aantal lettergrepen, duur, klank, volume en gedrag, onderverdeeld in vijf typen hoots, vier typen chitters en vijf typen squawks. Er werden daarnaast twee niet-vocale geluiden onderscheiden: sissen en klikken met de snavel. Meer waarnemingen aan wilde uilen zijn nu nodig om de classificatie te verifiëren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]