Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Vulink J.T., van Eerden M.R. & Drent R.H. (2010) Abundance of migratory and wintering geese in relation to vegetation succession in man-made wetlands: the effects of grazing regimes. ARDEA 98 (3): 319-327
De kunstmatige moerasgebieden in de jongste polders van Nederland zijn belangrijke tussenstops en overwinteringplaatsen van ganzen geworden. In deze studie werd gekeken naar de samenstelling van de vegetatie en de dichtheid van ganzen in de Oostvaardersplassen (deel van een voormalig zoetwatermeer) en het Lauwersmeer (een voormalig zout estuarium). In het Lauwersmeer hadden de ganzen de keuze uit spontaan ontwikkelde vegetaties en uit gebieden die in de zomer met vee werden begraasd. In de Oostvaardersplassen ging het om een grasland dat jaarrond door paarden en runderen werd begraasd. Het bleek dat de ganzendichtheid in spontane vegetaties in het Lauwersmeer geleidelijk afnam onder invloed van de vegetatiesuccessie. In de zomerbegraasde delen fluctueerde de dichtheid van Grauwe Gans en vooral Brandgans aanzienlijk zonder een duidelijke afname over de tijd. Dit laatste werd vermoedelijk veroorzaakt doordat de ganzen in de loop van de tijd geconcentreerd raakten in het zomerbegraasde gebied (leegloop uit onbegraasde gebieden) en doordat de aantallen ganzen sowieso toenamen in het Lauwersmeergebied. In de Oostvaardersplassen hadden beide ganzensoorten een voorkeur voor kort begraasd grasland. De ganzendichtheid nam hier sterk af met toenemende riethoogte (hoogste dichtheid bij <50 cm riethoogte) en rietdichtheid. Deze studie laat zien dat – althans in moerasgebieden in de gematigde klimaatszone – een vrij intensieve begrazing met grote grazers nodig is om de vegetatiesuccessie zodanig af te remmen dat een korte grasmat overblijft die geschikt is om foerageren door ganzen mogelijk te maken. Zonder begrazing zou dat alleen mogelijk zijn indien het gebied geregeld werd afgebrand, gemaaid of geďnundeerd. Bij tijd en wijle de instroom van zout water toestaan zou ook een optie zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]