Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Beintema A.J., van der Winden J., Baarspul T., de Krijger J.P., van Oers K. & Keller M. (2010) Black Terns Chlidonias niger and their dietary problems in Dutch wetlands. ARDEA 98 (3): 365-372
De Zwarte Stern Chlidonias niger is in de 20ste eeuw in Nederland als broedvogel met 90% achteruitgegaan. De twee belangrijkste hypothesen ten aanzien van de oorzaken hiervan zijn: (1) vermindering van broedgelegenheid door het verdwijnen van drijvende vegetaties van Krabbenscheer Stratiotes aloides en (2) een vermindering van het voedselaanbod, vooral van grote libellen, voor de kuikens. Beide effecten worden toegeschreven aan verontreiniging en eutrofiŽring van het oppervlaktewater. De problemen variŽren per gebied. In het rivierengebied lijkt verlies van broedgelegenheid een belangrijke factor te zijn. Hier is aanbieden van kunstmatige nestvlotjes een effectieve manier om de stand op peil te houden. In hoogveenplassen en het veenweidegebied kan extreem laag broedsucces aan voedselproblemen worden geweten. Vlotjes hebben dan minder effect. Waar grote insecten schaars zijn, gaan vis en regenwormen een belangrijker plaats innemen in het menu van de kuikens, maar deze prooien lijken een onbetrouwbare voedselbron te zijn die niet altijd beschikbaar is. De hoeveelheid vis in het menu bepaalt in hoge mate het uitvliegsucces. Los daarvan is een minimale hoeveelheid vis noodzakelijk om de calciumbehoefte van de kuikens te dekken. Met een menu van alleen insecten lukt dat niet. In een referentiestudie in de Biebrzavallei in Polen deden zich geen problemen voor met nestgelegenheid of voedsel.


[close window] [previous abstract] [next abstract]