Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Smith RD., Marquiss M., Rae R. & Metcalfe N.B. (1993) Age and sex variation in choice of wintering site by Snow Buntings: The effect of altitude. ARDEA 81 (1): 47-52
Op elf vrij dicht bij elkaar gelegen plaatsen in Schotland (Fig. 1) werd de leeftijdssamenstelling en sekseverhouding bepaald van overwinterende Sneeuwgorzen. De elf plaatsen onderscheidden zich van elkaar doordat ze op verschillende hoogten in het gebergte lagen. Tussen de onderzochte overwinteringplaatsen waren de verschillen in afstand tot het broedgebied te verwaarlozen, maar de verschillen in omstandigheden (klimaat en habitat) waren aanzienlijk. Adulte mannetjes en wijfjes bleken zich in meerderheid op grotere hoogte op te houden, waar vooral de juveniele wijfjes ondervertegenwoordigd waren (Fig. 2, Tabel l). Dat wijst erop dat op grotere hoogte de kwaliteit van de omgeving gunstiger is voor Sneeuwgorzen. Immers, de mannetjes zijn dominant over de wijfjes en de adulten hebben meer ervaring dan de juvenielen. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat de verdeling hier uitsluitend het gevolg is van omgevingsfactoren, zoals minder concurrentie, minder predatoren en een grotere overeenkomst met het broedgebied. Deze omgevingsfactoren zouden ook een belangrijke verklaring kunnen zijn voor de overeenkomstige zonering over geografische breedte bij het overwinteren. Verschillen in migratieafstand zijn wellicht minder belangrijk bij de totstandkoming van dit patroon, dan tot dusverre was vermoed.


[close window] [previous abstract] [next abstract]