Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Verhelst B., Jansen J. & Vansteelant W. (2011) South West Georgia: an important bottleneck for raptor migration during autumn. ARDEA 99 (2): 137-146
In het zuidwesten van GeorgiŽ vormen de Zwarte Zee aan de ene kant en de Kaukasus aan de andere kant een smalle doorgang voor trekvogels. De auteurs laten in het onderhavige onderzoek zien dat dit gebied in het najaar een belangrijk onderdeel vormt van een trekroute van roofvogels. Zij deden gedurende de najaarstrek van 2008 en 2009 bij de stad Batumi, op het smalste punt van de doorgang, systematische tellingen van trekkende roofvogels. In beide jaren passeerde voor 10 soorten roofvogels meer dan 1% van de totale wereldpopulatie het gebied. De auteurs vergeleken de getelde aantallen met de geschatte populatiegroottes in Europees Rusland in de veronderstelling dat een groot deel hiervan langs Batumi zou trekken. De aantallen lagen voor de meeste soorten echter beneden de verwachting, behalve voor Wespendief Pernis apivorus en Schreeuwarend Aquila pomarina die beide talrijker waren dan berekend. Dit verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de herkomst van de langstrekkende vogels niet altijd bekend is. Als hier meer gegevens over bekend zijn, zo concluderen de auteurs, zouden structurele tellingen op dit punt langs deze trekroute nuttige informatie kunnen opleveren over fluctuaties in populatieaantallen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]