Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Dixon A. & Haffield J.P. (2013) Seed availability and timing of breeding of Common Crossbills Loxia curvirostra at Sitka Spruce Picea sitchensis dominated forestry plantations. ARDEA 101 (1): 33-38
De Kruisbek Loxia curvirostra heeft zich in Groot-Brittannië sterk uitgebreid met het ouder worden van de bossen die na de Tweede Wereldoorlog hier zijn aangeplant. De soort is sindsdien ook fors in aantal toegenomen. Toch is er weinig bekend over de broedbiologie van Kruisbekken in dergelijke bossen. In dit artikel wordt de broedbiologie van de soort in bosaanplantingen in Zuid-Wales onderzocht. De soort was het talrijkst in jaren met een hoge productie aan kegels van de Sitkaspar Picea sitchensis. De mediane datum waarop het eerste ei werd gelegd, was 13 februari. In april, met het afnemen van de hoeveelheid zaden in de kegels, waren er nog amper vogels die gingen broeden. De meest voorkomende legselgrootte was drie eieren. In 35% van de nesten vloog ten minste één jong uit. Het mislukken van nesten viel vaak samen met slecht weer. Het onregelmatig voorkomen van de Kruisbek in de aanplant van Sitkaspar had te maken met de grote variatie in zaadproductie, een korte broedperiode onder invloed van daglengte en voedselaanbod, en een gering broedsucces.


[close window] [previous abstract] [next abstract]