Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kurvers R.H.J.M., Straates K., Ydenberg R.C., van Wieren S.E., Swierstra P.S. & Prins H.H.T. (2014) Social information use by Barnacle Geese Branta leucopsis, an experiment revisited. ARDEA 102 (2): 173-180
Herhaalbaarheid van onderzoek is een van de belangrijkste steunpilaren van de wetenschap. Er is doorgaans echter een sterke drang om vernieuwend onderzoek uit te voeren, omdat het moeilijk is om financiering te vinden voor herhaling van al eerder uitgevoerd onderzoek. Dit heeft geleid tot een situatie in de ecologie waarbij eerder behaalde onderzoeksresultaten vrijwel nooit worden getoetst door het eerder verrichte onderzoek nog eens opnieuw uit te voeren. Hier hebben we een eerder verricht onderzoek naar sociaal informatiegebruik bij de Brandgans Branta leucopsis/ herhaald dat meer dan 35 jaar geleden is uitgevoerd. In de oorspronkelijke studie werden groepen modellen van de Brandgans in de polder van Schiermonnikoog geplaatst om te onderzoeken hoe deze modellen de landingen van wilde Brandganzen beďnvloeden. De eerdere studie toonde aan dat de modellen een sterke aantrekkingskracht hadden op de Brandganzen. Wij hebben dit onderzoek 37 jaar later met dezelfde modellen en een vergelijkbare onderzoeksopzet in hetzelfde studiegebied herhaald. Ondanks dat de ganzen nog steeds dezelfde vliegbewegingen maken als in de jaren zeventig van de vorige eeuw en in groten getale over de modellen heen vlogen, hadden de modellen geen aantrekkingskracht meer op de wilde ganzen. Ook hebben we gegevens verzameld over de waakzaamheid van de ganzen en de populatieaantallen, en deze vergeleken met de gegevens uit de jaren zeventig. In vergelijking met die periode is het aantal Brandganzen op Schiermonnikoog toegenomen en de waakzaamheid van de ganzen drastisch afgenomen. Dit suggereert dat de omgeving veiliger is geworden of dat de competitie tussen de Brandganzen is toegenomen. Beide factoren kunnen de vermindering van het gebruik van sociale informatie verklaren. Onze resultaten tonen het belang aan van het herhalen van ecologisch onderzoek en laten zien dat, indien nieuwe resultaten anders zijn, conclusies uit eerder onderzoek dienen te worden bijgesteld.


[close window] [previous abstract] [next abstract]