Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Sotillo A., Depestele J., Courtens W., Vincx M. & Stienen E.W.M. (2014) Consumption of discards by Herring Gulls Larus argentatus and Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus off the Belgian coast in the breeding season. ARDEA 102 (2): 195-205
Ongewenste vangsten in de visserij die in zee worden teruggegooid (‘discards’) vormen in het Belgische deel van de Noordzee een rijke voedselbron voor Zilvermeeuwen Larus argentatus en Kleine Mantelmeeuwen L. fuscus. Om het belang van de ‘discards’ voor de lokale broedpopulaties van beide meeuwensoorten in te schatten, werd een aantal teruggooi-experimenten uitgevoerd. De experimenten vonden plaats op vier afstanden van de kust van Zeebrugge gedurende vier verschillende stadia van het broedseizoen (mei tot en met augustus 2011). We hebben de samenstelling van de scheepsvolgende ‘discard’-consumenten tijdens de teruggooi-experimenten vergeleken met verspreidingskaarten van Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen ten opzichte van de broedkolonie van Zeebrugge uit 2002–2013. Deze verspreidingsgegevens waren op een gestandaardiseerde wijze aan boord van een onderzoeksvaartuig verzameld. De consumptie van de door ons teruggegooide ‘discards’ werd vooral bepaald door het type vis dat werd gebruikt. Dit selectieve foerageergedrag verminderde evenwel bij volwassen meeuwen in de periode dat hun jongen opgroeiden. Een Generalized Linear Mixed Model werd gebruikt om de variatie in consumptie van teruggegooide platvis te verklaren. Het model wees de volgende verklarende factoren aan: (1) het aantal scheepsvolgers, (2) het percentage volwassen ‘discard’- consumenten en Zilvermeeuwen in de zwerm, en (3) de frequentie waarmee de teruggegooide ‘discards’ in de loop van het seizoen werd gestolen. De verschuivingen in de samenstelling van de scheepsvolgers en hun foerageergedrag op verschillende tijdstippen van het broedseizoen lijken erop te wijzen dat de voedselbehoefte van onze meeuwenpopulaties in de loop van het seizoen verandert of dat de verschuivingen verband houden met een ander verspreidingspatroon van de meeuwen naar het einde van de zomer toe. De voedselbehoefte van broedende volwassen meeuwen bereikt een hoogtepunt tijdens het opgroeien van hun kuikens. De beschikbaarheid van ‘discards’ als voedselbron lijkt in deze periode dan ook van essentieel belang voor de broedende meeuwen in Zeebrugge.


[close window] [previous abstract] [next abstract]