Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zhao M., Cao L., Klaassen M., Zhang Y. & Fox A.D. (2015) Avoiding competition? Site use, diet and foraging behaviours in two similarly sized geese wintering in China. ARDEA 103 (1): 27-38
Wanneer twee soorten met een overeenkomstige voedselecologie op hetzelfde moment dezelfde habitat delen kan dat leiden tot concurrentie om voedsel tussen de soorten. Rondom het meer Shengjin, onderdeel van de rivierbedding van de Yangtze in China, zijn de aantallen overwinterende Toendrarietganzen Anser fabalis serrirostris en Pacifische Kolganzen Anser albifrons frontalis in de laatste jaren toegenomen. De auteurs hebben het gezamenlijk voorkomen van de twee soorten bestudeerd en onderzocht of de soorten elkaar misschien trachten te ontlopen. Specifiek hebben ze gekeken naar (1) habitatgebruik, (2) foerageergedrag en (3) voedselkeuze van ganzen die in gemengde groepen of in groepen bestaande uit n soort voorkwamen. Beide soorten maakten intensief gebruik van zeggenmoerassen, waarbij zowel de verspreiding over het habitat als de voedselkeuze van de twee soorten een sterke overlap vertoonden. Foerageertijd en voedselkeuze van de twee soorten werden niet door elkaars aanwezigheid benvloed. De Kolganzen bleken dagactieve specialisten van zeggenmoerassen te zijn. Zij werden bijna nooit in een ander habitat aangetroffen. Toendrarietganzen waren minder selectief en foerageerden ook veel in andere habitats, die zij gedurende de winter in toenemende mate s nachts benutten. Het gebruik van alternatieve habitats en het s nachts foerageren heeft mogelijk tot gevolg dat er minder competitie was tussen beide soorten. Hun gespecialiseerde habitatgebruik maakt de Kolganzen kwetsbaar voor het verdwijnen van de zeggenmoerassen, terwijl de Toendrarietganzen door hun gebruik van alternatieve foerageerhabitats en hun bredere voedselkeuze waarschijnlijk minder kwetsbaar zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]