Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Jansen D.Y.M., Wilson A.M. & Altwegg R. (2015) Climatic influences on survival of migratory African Reed Warblers Acrocephalus baeticatus in South Africa. ARDEA 103 (2): 163-174
Onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op vogels is tot nu toe vooral op het noordelijk halfrond verricht. Omdat klimaatverandering zich op het zuidelijk halfrond anders ontwikkelt dan op het noordelijk halfrond kunnen de resultaten van onderzoek op het noordelijk halfrond niet zonder meer geëxtrapoleerd worden naar het zuidelijk halfrond en zijn voorspellingen over de effecten van klimaatverandering moeilijk te vertalen naar zuidelijke soorten. In dit artikel hebben we aan de hand van 12 jaar (1998–2010) vangst-merk-terugvangstgegevens in Zuid-Afrika gekeken naar het verband tussen klimatologische omstandigheden en de overleving van een populatie Kortvleugelkarekieten Acrocephalus baeticatus die vanuit het Zuid-Afrikaanse broedgebied aan het begin van de zuidelijke winter naar Centraal-Afrika (Congo-bekken) trekt om daar te overwinteren. De klimatologische factoren die we in beschouwing hebben genomen, zijn temperatuur en regenval in het broedgebied en een “Normalized Difference Vegetation Index” (NDVI of groenindex) in het overwinteringsgebied. Als we de lagere overleving in het eerste jaar na de vangst buiten beschouwing laten (mogelijk veroorzaakt door doortrekkers in de vangsten: broedvogels zijn in latere jaren zeer plaatstrouw aan hun broedgebied), is de gemiddelde jaarlijkse overleving 0,79 ± 0,04 (SE). Regenval in het broedgebied en de NDVI in het overwinteringsgebied hadden geen effect op de overleving, terwijl de gemiddelde temperatuur tijdens het broedseizoen (augustus–april) een positief effect had op de overleving. Een toename van 1,6°C ging gepaard met een toename van de jaarlijkse overlevingskans van 0,69 ± 0,05 tot 0,88 ± 0,03. Hogere temperaturen leiden mogelijk tot een grotere beschikbaarheid van voedsel en broedhabitat, waardoor er minder lang gefoerageerd hoeft te worden, de vogels in betere conditie verkeren, en de kansen op predatie en territoriale conflicten kleiner zijn. Hoewel we aanvullende gegevens over aantallen en broedsucces nodig hebben om de effecten van klimatologische omstandigheden op de populatiegroei te kunnen bekijken, vinden we een duidelijk effect van klimatologische omstandigheden op een belangrijke demografische parameter, de overleving van volwassen vogels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]