Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Wieringa A., Klaassen R.H.G., Schlaich A.E. & Koks B.J. (2019) Increased food provisioning by female Montagu's Harriers in years with food shortage weakens sex-specific roles in parental care. ARDEA 107 (2): 149-158
Bij roofvogels en uilen zien we vaak een duidelijke rolverdeling tussen de seksen: de vrouwtjes bebroeden de eieren en zorgen voor de jongen, terwijl de mannetjes voor het voedsel zorgen. Het idee is dat dit een van de manieren is om een conflict tussen de seksen over de zorg voor de jongen uit de weg te gaan. Ook wordt de mate van ouderlijke zorg vormgegeven door het conflict tussen ouders en hun jongen. Het gebrek aan empirische gegevens over ouderlijke investering bij soorten met een specifieke verdeling van ouderlijke taken tussen beide geslachten was onze motivatie om dit bij de Grauwe Kiekendief Circus pygargus in relatie tot de natuurlijke variatie in voedselbeschikbaarheid (in ons geval de dichtheid aan Veldmuizen Microtus arvalis) na te gaan. We gebruikten voor deze analyse een grote dataset van kiekendieven die gevolgd waren met GPS-loggers, waaruit we verschillende aspecten van ouderlijke zorg konden afleiden (aantal voedselvluchten, tijd die bij het nest werd doorgebracht, grootte 'home range'). Mannetjes leken in jaren met weinig voedsel minder aan de voedselvoorziening bij te dragen, gezien het feit dat ze minder tijd bij het nest doorbrachten en minder voedselvluchten maakten (tenminste in de broedfase en in de periode met nestjongen). Wel leken ze harder te werken gezien hun grotere 'home ranges'. Vrouwtjes bleken daarentegen juist meer bij te dragen aan de voedselvoorziening in jaren met weinig muizen door zelf meer te gaan foerageren, wat ten kostte ging van de tijd die ze bij het nest doorbrachten. Wanneer het voedselaanbod afneemt, treedt er bij Grauwe Kiekendieven dus een verschuiving op in de rolverdeling tussen de seksen (meer op elkaar lijkend). Hierdoor neemt waarschijnlijk het conflict over ouderlijke zorg tussen de seksen toe.


[close window] [previous abstract] [next abstract]