Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Rolando A. & Laiolo P. (1994) Habitat selection of Hooded and Carrion Crows in the alpine hybrid zone. ARDEA 82 (1): 193-199
In het dal van Susa, in de Italiaanse Alpen ten westen van Turijn, broeden Zwarte en Bonte Kraaien samen. Er treedt daar ook hybridisatie op tussen beide ondersoorten. De meeste paren blijken echter te bestaan uit individuen van dezelfde ondersoort. Dat zou verband kunnen houden met een verminderde voortplantingscapaciteit van hybriden zoals aangetoond voor sommige populaties. Het kan ook samen hangen met een verschil in habitatkeuze. In het najaar en de winter blijken er in dit gebied geen significante verschillen te bestaan in de keuze van het foerageergebied, maar in het voorjaar en de zomer geven Bonte Kraaien de voorkeur aan onbemest grasland, terwijl Zwarte Kraaien dan meer voorkomen op bemeste velden en op de stoppel van ma´s (Tabel 1). Dat verschil wordt duidelijker wanneer de gegevens van gemengde groepen buiten beschouwing worden gelaten. Het verschil verdwijnt echter wanneer naar wat bredere habitatcategorieŰn wordt gekeken (Tabel 2). Verder blijken er geen verschillen te bestaan in voorkeur voor rustplaatsen (Tabel 3). Groepen waarin beide ondersoorten voorkomen, komen overigens wel veel minder dikwijls voor dan men verwacht. De verwachting dat de beslissing van een kraai om zich aan te sluiten bij een groep onafhankelijk is van de samenstelling van die groep, gaat dus niet op. De uitkomst van dit onderzoek - dat er in de winter geen habitatdifferentiatie optreedt en in de zomer slechts in beperkte mate - strookt niet met onderzoek op een andere locatie in de hybridisatiezone, ongeveer 100 km zuidelijker. Wellicht bestaat er in deze zone een moza´ek van populaties, elk aangepast aan de lokale ecologische omstandigheden. De mate waarin hybridisatie voorkomt verschilt tussen populaties en lijkt te verminderen naarmate er meer verschillen zijn in habitatkeuze.


[close window] [previous abstract] [next abstract]