Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Madden H. (2019) Reproductive performance, mate fidelity and nest cavity fidelity in Red-billed Tropicbirds Phaethon aethereus mesonauta on St. Eustatius, Caribbean Netherlands. ARDEA 107 (3): 227-237
Bij zeevogels zijn partnerkeuze en de selectie van een nestholte gerelateerd aan het voortplantingssucces. Ontwrichting hiervan kan leiden tot het mislukken van het broedsel. De Roodsnavelkeerkringvogel Phaethon aethereus mesonauta broedt op ontoegankelijke en afgelegen eilanden en broedt voornamelijk in natuurlijke rotsholten. Ik onderzocht gedurende 2012–2016 de relatie tussen het voortplantingssucces en de partner- en nestholtetrouw van Roodsnavelkeerkringvogels op St. Eustatius (Caribisch Nederland). Nesten mislukten het vaakst tijdens de broedfase. Paren die tijdens hun eerste broedpoging faalden en een vervolglegsel maakten, bleven zowel binnen het jaar als tussen opeenvolgende jaren vaker trouw aan hun partner en nestholte dan paren waarvan de eerste broedpoging succesvol was. In totaal werd 52 keer een vervolglegsel geproduceerd, 50 keer (96%) na verlies van het ei en tweemaal (4%) na verlies van het jong. Het stadium in de broedcyclus waarin paren opsplitsen, had geen invloed op de trouw aan partner of nestholte in het daaropvolgende seizoen. Er waren geen significante verschillen in gewicht en lichaamsafmetingen tussen kuikens van paren die hun partner en/of nestholte aanhielden en paren die van partner en/of nestholte wisselden. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat het wisselen van partner en nestholte bij Roodsnavelkeerkringvogels op St. Eustatius niet noodzakelijkerwijs tot een verbetering van het broedsucces erna leidt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]