Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Nascimento T., Oliveira N. & Luís A. (2021) Hey, that’s my fish – Overlap in prey composition between European Shag and local fisheries in Portugal. ARDEA 109 (1): 77-90
De Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis wordt in Portugal aangemerkt als een kwetsbare soort. Er is weinig bekend over de Portugese populatie. Er is niets bekend over de voedselkeuze en over eventuele concurrentie met de visserij. Wij hebben in het broedseizoen en de winterperiode van 2016–2017 de voedselsamenstelling van Kuifaalscholvers onderzocht in de archipel Berlengas, waar zich de grootste broedkolonie van het land bevindt. We hebben 124 braakballen geanalyseerd en een inschatting gemaakt van de overlap in prooikeuze van de aalscholvers en de vangsten van de lokale visserij. In totaal werden 32 vissoorten in de braakballen gevonden. Als belangrijkste prooien kwamen naar voren vissen uit de families van de zandspieringen (Ammodytidae), lipvissen (Labridae), kabeljauwen (Gadidae) en zeebrasems (Sparidae). De voedselsamenstelling varieerde per seizoen en was in het broedseizoen minder gevarieerd dan in de winter. In het broedseizoen bestond 70% van alle prooien (45% van de totale biomassa) uit Ammodytidae. Tijdens de winter nam de consumptie van de zwaardere roofvissen toe (met name Gadidae en Sparidae). Kuifaalscholvers consumeerden 17 vissoorten die ook belangrijk zijn voor de commerciële visserij. De gevangen vissen waren van dezelfde grootteorde, wat zou kunnen duiden op concurrentie tussen beide. Voor Steenbolk Trisopterus luscus, Witte Zeebrasem Diplodus sargus, Zwartkopzeebrasem Diplodus vulgaris, Bokvis Boops boops en Zeekarper Spondyliosoma cantharus werd de meeste overlap gevonden. Bij de langelijnvisserij en de visserij met kieuwnetten was de overlap vooral in de winter meer uitgesproken dan bij de visserij met een ringzegen en met sleepnetten. De concurrentie tussen Kuifaalscholvers en de lokale commerciële visserij zou er enerzijds voor kunnen zorgen dat de aalscholvers in Portugal niet voldoende voedsel binnenkrijgen en anderzijds het conflict met de visserij kunnen vergroten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]