Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Jones G.C.A., Woods D., Broom C.M., Panter C.T., Sutton L.J. Drewitt E.J.A. & Fathers J. (2024) Fine-scale spatial variation in Eurasian Kestrel Falco tinnunculus diet in southern England revealed from indirect prey sampling and direct stable isotope analysis. ARDEA 112 (1): 129-141
Als men roofvogels wil beschermen, is een goede kennis van het menu van de vogels ter plekke belangrijk. Dit geldt met name voor populaties die in aantal afnemen. In 2019 hebben wij verspreid over Dorset, een landbouwgebied in Zuidwest-Engeland, in nestkasten van Torenvalken Falco tinnunculus 84 braakballen en 31 veren van nestjongen verzameld om de ruimtelijke variatie in voedselkeuze tijdens het broedseizoen in dit gebied te bepalen. Daarbij hebben we ook gebruikgemaakt van stabiele isotopenanalyse, zodat ook kleinere en moeilijk te determineren prooien kunnen worden opgespoord. We vonden soms grote verschillen tussen de onderzochte locaties in het gebied. Zoogdierprooien domineerden op alle locaties. Het relatieve belang van vogels en reptielen varieerde echter sterk tussen de locaties en was een weerspiegeling van de belangrijkste aanwezige habitattypen in de omgeving. Zo werden relatief meer vogelprooien gevonden op locaties die dichter bij bouwland en tuinbouwarealen lagen. Op grond van de gevon -den resultaten veronderstellen wij dat individuele prooivoorkomen van de oudervogels gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de gevonden variatie van de Torenvalken die in ons onderzoeksgebied nestelen. Voortgezet onderzoek is nodig om de processen die de variatie in ruimte en tijd van deze onder druk staand roofvogel beter te begrijpen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]