Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lindell L., Mellin M., Musil P., Przybysz J. & Zimmerman H. (1995) Status and population development of breeding Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis of the central European flyway. ARDEA 83 (1): 81-92
Dit artikel beschrijft de verspreiding en ontwikkeling in het aantalverloop van de populatie van de continentale vorm van de Aalscholver in het centraal- en Oost-Europese deel van het broedareaal. Na een periode van heftige vervolging door de mens tot halverwege deze eeuw begon vanaf de tachtiger jaren de populatie weer toe te nemen, gelijktijdig met de populatie in West Europa. De gemiddelde jaarlijkse toename varieerde tussen de 14% in Polen tot 27% in Zweden. Systematische verstoring van nieuw gevestigde kolonies heeft plaatselijk de groei vertraagd, maar kan ook verantwoordelijk zijn geweest voor het verder oprukken naar het oosten en de daarmee gepaard gaande vergroting van het broedareaal. Gezien de 'timing' en het niveau van de groeisnelheid, schijnen de recente ontwikkelingen van deze populatie niet veroorzaakt te worden door de toename van de westelijke populatie. Het niveau van verontreiniging (onder meer zware metalen en gechloreerde koolwaterstoffen) - hoewel ten minste plaatselijk zeer hoog - heeft waarschijnlijk nauwelijks een merkbaar negatief effect gehad op het broedsucces of de populatieontwikkeling. De vermesting (eutrofiering) van het water wordt van belang geacht, maar het bewijs daarvoor is nog niet overtuigend geleverd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]