Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Steen R., Selås V. & Stenberg I. (2006) Impact of weather on annual fluctuations in breeding numbers of Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor in Norway. ARDEA 94 (2): 225-231
Spechten zijn overwegend standvogel, waardoor vooral noordelijk broedende vogels te lijden kunnen hebben van ongunstige omstandigheden in de winter. Met name ijzel en rijp kunnen voedsel langere tijd onbereikbaar maken. Deze Noorse studie onderzocht het effect van temperatuur in de wintermaanden (december–februari) op de aantallen van de Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor in het daaropvolgende voorjaar. Daartoe werden twee gebieden geselecteerd waar gedurende 12 jaren de aantallen spechten werden geregistreerd. In het ene gebied varieerden de getelde aantallen tussen 1 en 52 vogels, in het andere tussen 1 en 21. Van de wintermaanden leek de temperatuur in december het meest door te werken op de aantallen in het voorjaar. Vermoed wordt dat in deze eerste wintermaand de selectie het grootst is, waarbij de sterkste dieren overleven. Ook bleek er een verband tussen de aantallen spechten en de temperatuur in juni van het voorafgaande jaar te bestaan. Als meest plausibele verklaring hiervoor werd het grotere voedselaanbod bij hogere temperaturen genoemd. Dit kan doorwerken op zowel de jongenproductie als op de overlevingskans van de oude vogels. Tezamen verklaarden de temperaturen uit juni en december 56% van de variatie in de aantallen van de Kleine Bonte Specht in het volgende voorjaar.


[close window] [previous abstract] [next abstract]