Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Tøttrup A.P., Thorup K. & Rahbek C. (2006) Changes in timing of autumn migration in North European songbird populations. ARDEA 94 (3): 527-536
Over het tijdstip van de najaarstrek is veel minder bekend dan over het tijdstip van de voorjaarstrek. Dit artikel beschrijft de veranderingen die zijn opgetreden in het tijdstip van de herfsttrek van 22 zangvogelsoorten op het eilandje Christiansø in de Oostzee. De vogels werden met mistnetten gevangen gedurende de jaren 1976–1997. Rekeninghoudend met de vangstinspanning (lengte van de netten in combinatie met het aantal vanguren) werd de dag bepaald waarop – gesommeerd over het seizoen – 5%, 50% en 95% van de vogels waren gevangen. De vogels trokken over de twintigjarige onderzoeksperiode gemeten wel eerder door, maar de trend was verre van significant (een verandering van slechts –0,0426 dag per jaar). Sommige soorten begonnen echter al door te trekken voor de jaarlijkse ringactiviteiten startten. Wanneer deze soorten buiten beschouwing werden gelaten, bleek sprake te zijn van een forse vervroeging van de herfsttrek (–0,18 dag per jaar). Hoe korter de afstand tussen broed- en overwinteringsgebied was, hoe sterker het effect van de vervroeging van de trek. Bij langeafstandstrekkers was alleen van vervroeging sprake bij de laatste doortrekkers. Geconcludeerd wordt dat de mate van verandering in de herfsttrek meer variatie tussen vogelsoorten vertoont dan in het voorjaar, wanneer sprake is van een meer eenduidige vervroeging van de trek.


[close window] [previous abstract] [next abstract]