Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Yasué M. & Dearden P. (2008) Replacement nesting and double-brooding in Malaysian Plovers Charadrius peronii: effects of season and food availability. ARDEA 96 (1): 59-72
De leefomstandigheden van tropische steltlopers wijken in veel opzichten af van die van hun verwanten in arctische en gematigde streken. Zowel temperatuur als voedselaanbod zijn veel constanter in de tropen dan op hogere breedtegraden. Wat dit voor gevolgen heeft op het broedgedrag van tropische steltlopers is onvoldoende bekend. In dit onderzoek werd het broedgedrag van de Maleise Plevier Charadrius peronii bestudeerd. Gedurende twee broedseizoenen (november tot juli) werden de nestpogingen van 54 en 79 gekleurringde plevieren gevolgd op 15 stranden aan de Golf van Thailand. In beide jaren begon bijna de helft van de paren aan een tweede legsel. Dit betrof vooral paren waarvan het eerste legsel verloren was gegaan. Elf paren begonnen aan een tweede legsel terwijl de jongen van het vorige legsel nog niet onafhankelijk waren. In de meeste gevallen werd het tweede legsel met dezelfde partner in hetzelfde territorium geproduceerd als het eerste. Slechts vijf vogels (van 52) begonnen een tweede legsel met een nieuwe partner, waarschijnlijk omdat hun vorige partner was overleden. Mannetjes en vrouwtjes deelden de ouderzorg, ook als het bebroeden van het tweede nest overlapte met de zorg voor de jongen van het eerste nest. Er waren geen verschillen in legselgrootte en afmetingen van de eieren tussen eerste en tweede legsels. In beide jaren was de kans dat er aan een tweede legsel begonnen werd afhankelijk van de datum waarop het eerste legsel verloren ging; vogels die hun nest laat in het seizoen verloren begonnen zelden aan een tweede legsel. In 2004 speelde bovendien de datum van het begin van het eerste legsel mee bij de beslissing een tweede nest te beginnen. Het voedselaanbod (in de vorm van krabben) in het territorium had geen invloed op de kans op een tweede legsel. Deze gegevens suggereren dat de duur van het seizoen en het voedselaanbod weinig beperkingen opleggen aan de broedstrategie van deze tropische steltloper. Daardoor zijn tweede en derde legsels voor deze soort normaler dan voor de meeste verwante soorten op hogere breedtegraden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]