Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Limiñana R., Soutullo A., López-López P. & Urios V. (2008) Pre-migratory movements of adult Montagu’s Harriers Circus pygargus. ARDEA 96 (1): 81-90
Tussen het einde van het broedseizoen en het vertrek naar Afrika zwerven Grauwe Kiekendieven Circus pygargus eerst een tijdje rond. De aanvang en duur van deze zwerftochten zijn slecht bekend, maar met behulp van satelliettelemetrie is het nu mogelijk hierover meer aan de weet te komen. Dit Spaanse onderzoek van gezenderde Grauwe Kiekendieven beoogt een objectieve methode te geven die de start van de dispersie en de wegtrek ondubbelzinnig en reproduceerbaar vastlegt. De methode is gebaseerd op abrupte veranderingen in de dagelijks afgelegde afstand. De eerste scherpe verandering (grotere afstand afgelegd) na het uitvliegen van de jongen leidt de zwerffase in, de tweede het moment waarop de trek serieus van start gaat. De periode van zwerven omvatte gemiddeld 42 dagen, waarbij de broedplaatsen tussen 4 juni en 27 juli werden verlaten. De start van de trek viel tussen 25 juli en 4 september. In de tussenliggende periode verbleven de Grauwe Kiekendieven in hoger gelegen terreinen dan waar ze hadden gebroed. Die terreinen worden gekenmerkt door een open structuur, een minder intensieve landbouw en een groot aanbod van sprinkhanen in de periode dat de Grauwe Kiekendieven er aanwezig zijn. De Grauwe Kiekendieven lijken de zwerftochten ook te gebruiken om de stand van zaken in omliggende gebieden in ogenschouw te nemen. Daarbij passeren ze geregeld andere broedplaatsen. Eén vogel zwierf zelfs van Noordoost-Spanje naar Zuidwest-Frankrijk. Mogelijk zijn deze zwerftochten op te vatten als een vergelijkend habitatonderzoek, dat het volgende broedseizoen van pas kan komen bij het kiezen van een broedplaats.


[close window] [previous abstract] [next abstract]