Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Marsden S.J. & Sullivan M.S. (2000) Intersexual differences in feeding ecology in a male dominated wintering Pochard Aythya ferina population. ARDEA 88 (1): 1-7
De sexratio is bij duikeenden in veel overwinteringsgebieden niet volkomen in evenwicht Bij de meeste soorten is er bijvoorbeeld in de noordelijke delen van het overwinteringsgebied sprake van een overschot aan mannetjes. Ofschoon er voor deze verschillen verscheidene verklaringen zijn aangevoerd, is er geen hypothese op grond waarvan deze sexuele segregatie volledig verklaard zou kunnen worden. Bij veel soorten leggen woerden een veel grotere agressie aan de dag dan eenden, en er wordt daarom wel verondersteld dat wijfjes, als minder dominante individuen, eerder verdreven worden naar de kwalitatief mindere foerageergebieden. In deze studie werd die veronderstelling onderzocht aan de hand van overwinterende Tafeleenden Aythya ferina in het noordwesten van Engeland. Onderzocht werd hoe veelvuldig intersexuele agressie voorkwam en hoe dit het naar voedsel duiken van woerden en eenden be´nvloedde. Daarnaast werd bezien in hoeverre eenden door woerden verdreven leken te worden naar gebieden met lagere dichtheden ongewervelde dieren (evertebraten). In Mersey Basin werden ten hoogste 2700 Tafeleenden waargenomen en de sexratio (man: vrouw) in drie deelgebieden liep uiteen van 2,9 : 1 tot 2,0 : 1. Er werden tussen de sexen geen verschillen in duikactiviteit gevonden, en een groter overschot aan mannetjes in een groep leidde niet tot een verminderde duikactiviteit bij de wijfjes. Er bestond geen significant verschil in het percentage woerden in gebieden met een hogere of een lagere dichtheid aan evertebraten, en het enige verschil in sexratio werd gevonden bij de vergelijking van gebieden met een hogere of mindere 'openheid'. Woerden waren relatief schaars in gebieden met meer beschutting. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat woerden eenden verdreven van bepaalde gebieden, ofschoon er wel degelijk verschillen in agressie bestonden tussen de sexen. Het exploiteren van meer 'open' gebieden, veelal in dieper water, kost naar verwachting meer energie dan het benutten van meer beschutte gebieden en lijkt derhalve eerder weggelegd te zijn voor de zwaardere, krachtigere woerden dan voor de lichtere eenden. De verschillende gebiedskeuze binnen dit overwinteringsgebied is derhalve vermoedelijk eerder een vrijwillige optie dan een door intersexuele competitie gedreven fenomeen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]