Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Blondel J., Clamens A., Cramm P., Gaubert H. & Isemann P. (1987) Population studies on tits in the Mediterranean region. ARDEA 75 (1): 21-34
In het eerste deel van dit artikel wordt de grote variatie in de legselgrootte van de Pimpelmees in het westelijke mediterrane gebied besproken. Deze heeft te maken met de heterogeniteit van de habitats (permanent groen eikenbos, loofverliezend eikenbos, naaldbos) en met de grote verschillen in hoogteligging en in isolatie van de populaties. Vergelijkend onderzoek naar de broedbiologie van Kool- en Pimpelmees in permanent groen en loofverliezend eikenbos (resp. Quercus ilex en Q. pubescens) in Zuid-Frankrijk heeft grote verschillen in legdatum, legselgrootte en broedsucces aan het licht gebracht. Nader onderzoek, o.a. met experimenten, zal moeten uitwijzen in hoeverre de beschikbaarheid van voedsel deze verschillen veroorzaakt. Er bestaan grote verschillen in de broedbiologische parameters, zoals legdatum, legselgrootte, aantal uitgevlogen jongen en groei van de jongen, tussen de Pimpelmeespopulatie op Corsica en die van het vasteland (Mt. Ventoux). Deze verschillen kunnen niet verklaard worden met de in de literatuur geponeerde eilandtheoriedn. De veel lagere productiviteit van de eilandpopulatie gaat niet gepaard met een hogere overleving van de oude vogels. Het lage niveau van de legselgrootte kan niet verklaard worden uit een afweging (op grond van kosten en baten) tussen reproductie en overleving.


[close window] [previous abstract] [next abstract]