Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Boere G.C., Roselaar C.S. & Engelmoer M.E. (1984) The breeding origins of Purple Sandpipers Calidris maritima present in the Netherlands. ARDEA 72 (1): 101-109
In Nederland overwinteren slechts enige honderden Paarse Strandlopers Calidris maritima (Meininger 1977). Daarvan overwintert tot ongeveer 30% op Vlieland. In de jaren 1971-1976 zijn ongeveer 180 exemplaren gevangen op dit eiland. Gegevens betreffende maten van vleugel en snavel, gewichten en .rui werden verzameld teneinde de ' broedgebieden en trekroutes van deze soort te achterhalen. Bovendien zijn gegevens betreffende de biometrie verzameld aan de hand van museummateriaal!. Dit betreft zowel vogels uit bekende broedgebieden als Nederlandse overwinteraars. Er werd een grote overeenkomst in maten gevonden tussen Canadese broedvogels, broedvogels van Nova Zembla en Vaygach (USSR) en Nederlandse overwinteraars. Deze hebben een gemiddelde vleugellengte van 128-130 mm (museum) of 130-132 mm (levend) bij de ?? en 132-136 mm (museum) of 136-139 mm (levend) bij ??terwijl slechts IJslandse broedvogels langere vleugels hebben en alle andere broedpopulaties kortere hebben. De meeste Paarse Strandlopers verschijnen in Nederland na voltooiing van de slagpenrui. Een paar ruiende exemplaren werden in augustus en september gevangen. Deze hadden geringere afmetingen en behoorden waarschijnlijk tot de Groenlandse of Scandinavische broedpopulaties. Ook in Oost-Schotland worden vogels met dergelijke afmetingen gevangen. Er werd geen midwinter gewichtspiek gevonden, hetgeen in overeenstemming is met Schotse overwinteraars (Atkinson et al. 1981). Uitgezonderd de vogels die in mei vet opslaan voor de voorjaarstrek, kunnen verschillen in gewicht tussen de maanden verklaard worden uit optredende 'verschillen in lichaamsafmetingen tussen die maanden. Ringterugmeldingen wijzen in de richting van Canadese broedplaatsen van de Nederlandse overwinteraars, alhoewel Russische broedplaatsen niet kunnen worden uitgesloten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]