Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Cowie R.J. & Hinsley S.A. (1987) Breeding success of Blue Tits and Great Tits in suburban gardens. ARDEA 75 (1): 81-90
Koolmezen en Pimpelmezen, broedend in tuinen van buitenwijken, werden van 1981 tot 1983 bestudeerd in twee gebieden in Noord Cardiff (Wales), die verschilden in de dichtheid en soortensamenstelling van de bomen: in Cyncoed was er een hogere dichtheid van oude inlandse boomsoorten dan in Heath. De dichtheid van de Pimpelmees in Cyncoed bedroeg 13,7 paren per 10 ha, ongeveer evenveel als in loofbossen. In beide gebieden was de dichtheid van de Koolmees laag, de Pimpelmees was ongeveer drie maal zo talrijk. Vergeleken met populaties uit loofbossen, met eiken brachten beide soorten slechts ongeveer half zoveel jongen groot. Deze lage productie was vooral te wijten aan sterfte van de jongen door voedselgebrek. Koolmezen begonnen in de tuinen vroeger te broeden dan in de loofbossen, maar dit was bij de Pimpelmees niet het geval In 1981 en 1982 nam het broedsucces van de Pimpelmees in de loop van het broedseizoen af, maar dit was in 1983 niet het geval. Het lage broedsucces in Cyncoed in 1983 wordt geweten aan zware regenval gedurende de tijd dat de jongen uitkwamen. In 1981, toen de pimpelmezen Vroeger met broeden begonnen dan in de volgende jaren, was er een positief verband tussen het broedsucces en de dichtheid van de bomen binnen een afstand van 25 m van het nest. Vooral de twee vroegste boomsoorten, Lijsterbes en Eik, droegen bij aan dit verband. De concurrentie bij de nestkastkeuze werd zowel tussen de soorten als binnen elke soort onderzocht. Er waren aanwijzingen dat Pimpelmezen e1kaar beconcurreren op afstanden van 40-50 m, maar dit was niet het geval bij de Koolmezen onderling of tussen de soorten. Het lage broedsucces in de tuinen kwam overeen met wat andere onderzoekers in parken en begraafplaatsen hebben gevonden. De aanpassingen van beide soorten aan stedelijke gebieden worden besproken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]