Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kis J., Liker A. & Szekely T. (2000) Nest defence by Lapwings: Observations on natural behaviour and an experiment. ARDEA 88 (2): 155-163
Kieviten Vanellus vanellus broeden op de grond en hebben een open en kwetsbaar nest. Ze verdedigen dit nest door naderende predatoren tegemoet te treden met agressief ogende duikvluchten. In deze studie van op de Hongaarse poesta broedende Kieviten wordt in detail de nestverdediging door beide ouders tegen natuurlijke predatoren zoals kiekendieven, valken en kraaiachtigen beschreven. Tevens worden de resultaten gegeven van een experiment waarbij een opgezette Bonte Kraai Corvus corone cornix naar nesten werd getrokken en tegelijk het aanvalsgedrag werd geregistreerd. De auteurs toetsen de veronderstelling dat naarmate de verwachte waarde van het legsel toeneemt (omdat het bestaat uit grote eieren of omdat het al langere tijd bebroed is geweest), het nest waarin dit legsel zich bevindt, ook sterker verdedigd wordt. De resu1taten zijn negatief, want het totale volume van het legsel, noch het aantal dagen dat het legse1 bebroed werd, hingen samen met de aanvalsfrequentie of de tijd die Kieviten aan die aanvallen besteedden. De dichtheid aan nesten werd in de loop van het seizoen steeds kleiner, en parallel daarmee nam zowel de aanvalsfrequentie als de tijd besteed aan duikvluchten af. Statistische analyses laten overigens zien dat deze effecten kunnen worden door nestdichtheid en niet zo zeer door tijd van het jaar. Mannetjes Kieviten waren actiever bij de nestverdediging dan vrouwtjes, zowel tegen natuurlijke predatoren als tijdens het aanvallen van een opgezette Bonte Kraai. De relatief grote bijdrage van mannetjes bij de nestverdediging hangt misschien samen met het gegeven dat hun vleugels breder zijn dan die van vrouwtjes en hun wendbaarheid groter is dan bij vrouwtjes.


[close window] [previous abstract] [next abstract]