Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

de Vos A. (1964) Observations on the behaviour of captive Trumpeter Swans during the breeding season. ARDEA 52 (3-4): 166-189
Gedurende de perioden 16-26 april en 2-30 juli 1963 werden dagelijks, te Delta, Manitoba, Canada, waarnemingen verricht aan een paar in gevangenschap levende Trompetzwanen (Cygnus (Olor) buccinator Richardson). Er werden gegevens verkregen over de dagelijkse activiteitspatronen, het voortplantingsgedrag, de bewegingen en gedragingen in rust (o.a. verenpluizen), het geluid en het agressiegedrag. De activiteitspatronen van het paar waren goed gesynchroniseerd; maar het wijfje was in het algemeen actiever. Het precopulatoire gedrag bestond uit verschillende stereotype handelingen. De zwanen maakten verschillende geluiden. Deze bleken als communicatietekens tussen individuen, paren en groepen te functioneren en een speciale rol te spelen in het agressiegedrag. Bet wijfje verzorgde het grootste deel van de nestbouw en het broeden. Bet mannetje werd eenmaal zittend op het nest waargenomen. De ouder-jong verhoudingen waren kort na het uitkomen zeer nauw, maar werden langzamerhand minder sterk. Aanvankelijk bleven het wijfje en het jong dichter bij elkaar dan het mannetje en het jong. Bet agressiegedrag verschilde aanzienlijk naar gelang van de omgeving; het was voornamelijk gericht op de eenden in de kweekvijver. Bet agressiegedrag tegenover een binnendringende zwaan was nog al heftig. Bet wijfje at meer voedsel dan het mannetje en was daarbij regelmatig aan het watertrappen, hetgeen het mannetje zelden deed.


[close window] [previous abstract] [next abstract]