Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Dick W.J.A., Pienkowski M.W., Walter M. & Minton C.D.T. (1976) Distribution and geographical origins of Knot Calidris canutus wintering in Europe and Africa. ARDEA 64 (1-2): 22-47
In dit artikel worden de recente gegevens over voorkomen en aantal van Kanoetstrandlopers in de winter in Europa en Afrika samengevat. Snavellengte (Fig. 1), plaats van terugmelding van geringde vogels (Fig. 2, Tabel 2) en waargenomen trekbewegingen worden te hulp geroepen om de broedpopulaties uit Siberid enerzijds en uit Groenland en Noord-Canada anderzijds van elkaar te onderscheiden en om hun trekroutes en wintergebieden te beschrijven, waarbij gelijktijdig verbeteringen op vorige verslagen hierover worden aangebracht. De conclusie is, dat kort-snavelige vogels, afkomstig uit de Nearctis (Groen land, Amerika), in West-Europa overwinteren, terwijl vogels met een langere snavel, waarschijnlijk afkomstig uit Siberid, naar noordwest en zuidelijk Afrika trekken. Hun wintergebieden blijken elkaar slechts in zeer geringe mate te overlappen, ofschoon gedurende de trektijden, en dan voornamelijk in de herfst, vogels uit de verschillende broedgebieden samen in West-Europa kunnen voorkomen. Mogelijke weersinvloeden op de trek van de Siberische Kanoeten worden in het kort genoemd. De aandacht wordt gevestigd op de mogelijkheid dat Kanoetstrandlopers op hun trek, die dan met doelgerichte oridntatie zou plaatsvinden, een grootcirkel (kortste afstand tussen twee punten op het aardoppervlak) en niet uitsluitend de kustlijnen zouden volgen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]