Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Dijkstra C. (1988) Daily and seasonal variations in body mass of the Kestrel in relation to food availability and reproduction. ARDEA 76 (2): 127-140
Variaties in lichaamsgewicht van de Torenvalk werden geanalyseerd in relatie tot leeftijd, voedselaanbod en voortplanting. Alle gewichten werden gecorrigeerd voor de tijd van de dag, aangezien er een significante toename van het lichaamsgewicht optrad in de loop van de dag. Eerstejaarse individuen waren lichter dan adulte valken, vooral in jaren met een laag aanbod van veldmuizen. Zowel mannetjes als vrouwtjes waren 's winters zwaarder dan 's zomers. Vrouwtjes die aan de voortplanting deelnamen, wogen het zwaarst tijdens de leg en de broedfase, terwijl niet-broeders een relatief laag gewicht handhaafden gedurende de gehele reproductie periode. Ad lib. gevoerde valken in gevangenschap vertoonden eenzelfde verschil in gewicht tussen broedende en niet-broedende vrouwtjes. Dit wijst op een verschillende gewichtsnorm voor broeders en niet-broeders. Vrouwtjes vertoonden een snelle toename in gewicht in de laatste twee weken voorafgaand aan de eileg. Tijdens het broeden was het gewicht constant en ongeveer 30 g lager dan het piekgewicht tijdens de leg. Na het uitkomen van de eieren nam het gewicht van de vrouwtjes snel af en aan het einde van de nestjongenperiode wogen ze 50 g (20%) minder dan tijdens het broeden. De mannetjes vertoonden een geleidelijke geringe afname in gewicht van ongeveer 10 g over de gehele voortplantingsperiode. Ad lib. gevoerde Torenvalken in gevangenschap vertoonden hetzelfde patroon in lichaamsgewicht in de loop van het jaar, maar waren zwaarder dan vrijlevende individuen, behalve tijdens de leg (beide seksen) en tijdens de broedfase (alleen vrouwtjes). Vrouwtjes die laat in het seizoen eieren legden, produceerden kleinere legsels en wogen minder zwaar dan vroege broeders gedurende de gehele reproductie periode en dezelfde trend in lichaamsgewicht trad op bij mannetjes. Vrouwtjes legden eerder in het seizoen in goede veldmuizen jaren en waren zwaarder tijdens het broeden dan in jaren met een laag veldmuizen aanbod. Door middel van covariantie analyse werd aangetoond dat het verband tussen legdatum en lichaamsgewicht gelijk is in goede en slechte veldmuizenjaren, en dus variatie binnen jaren weergeeft, waarschijnlijk gerelateerd aan individuele verschillen in voedselaanbod. Het aanleggen van minder lichaamsreserves door laat leggende vrouwtjes stelt hen in staat tijd te winnen en de legdatum te vervroegen, terwijl vroeg in het voorjaar leggende vrouwtjes voordeel zouden kunnen hebben van meer reserves als buffer tegen ongunstige weersomstandigheden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]