Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Draulans D. (1988) The importance of heronries for mate attraction. ARDEA 76 (2): 187-192
Het belang van reigerkolonies als centra voor betere partnerkeuze. In dit artikel worden binnen de reigerfamilie de relaties onderzocht tussen de mate van kolonialiteit, vier variabelen die verband houden met de graad van zichtbaarheid van kolonies en tenslotte de intensiteit van drie types baltsgedrag (balts in de vlucht, visuele balts en akoestische balts). De analyses tonen aan, dat de mate van kolonialiteit van de verschillende genera gecorreleerd is met een opvallend gekleurd verenkleed, dagactiviteit en een intense visuele balts. Dezelfde relaties tussen kolonialiteit en mate van opvallendheid werden gevonden voor de soorten binnen het genus Ardea. Het genus Egretta week enigszins af van dit patroon. De gangbare hypothesen betreffende de voordelen van koloniaal broeden bij reigerachtigen worden kort besproken en een nieuwe hypothese wordt genntroduceerd, namelijk dat kolonialiteit de kans tot het vinden van een geschikte partner verhoogt. Kolonies zouden mogelijke partners aantrekken. De intensiteit van het baltsgedrag zou duidelijk bennvloed worden door het aantal aanwezige soortgenoten, hetgeen de mogelijkheden tot keuze vergroot. De kolonie wordt vergeleken met de situatie op een 'lek'. De toepasbaarheid van de nieuwe hypothese op het probleem van gemengde reigerkolonies wordt behandeld.


[close window] [previous abstract] [next abstract]