Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kershaw M., Hearn R.D. & Cranswick P.A. (2001) The role of ringing in integrated population monitoring of anatidae in the United Kingdom. ARDEA 89 (1): 209-220
Een geintegreerd populatiemonitoringprogramma werd ontwikkeld voor waterwild op de Britse Eilanden. Mel dit programma wordt geprobeerd om de demografische processen te ontrafelen die bepalend zijn voor verspreiding en populatiegrootte, om te onderzoeken welke beheersmaatregelen genomen zouden moeten worden om populaties beter te kunnen beschermen en om de gevolgen van demografische processen of veranderingen in het milieu op waterwildpopulaties beter te kunnen begrijpen. Ringgegevens spelen een centrale rol in dit programma, vooral bij het inschatten van de jaarlijkse overleving en bij de beschrijving van trekwegen. Daarnaast zijn deze gegevens van enorme betekenis bij het vaststellen van de gevolgen van jacht. Ondanks dat el op de Britse Eilanden al vele jaren en op grote schaal vogels worden geringd, is de huidige inspanning niet voldoende om aan alle gestelde verwachtingen te voldoen. Veel gegevens zijn nog niet in de computer ingevoerd en daarmee effectief ontoegankelijk. Schattingen van overleving en sterfte zijn daardoor dikwijls verouderd en zouden (vooral voor eenden) eigenlijk allemaal over moeten worden gedaan met behulp van de modernste analysetechnieken. In sommige gebieden wordt veel actiever geringd en teruggemeld dan in andere gebieden, waardoor een vertekend beeld kan zijn ontstaan. In sommige gebieden is sprake van een sterke terugloop in ringinspanning, waardoor het tegenwoordig verzamelde materiaal (plaatselijk) ontoereikend is. De problemen zullen naar verwachting kleiner worden, wanneer een nieuw nationaal ringprogramma wordt opgezet, zoals dat momenteel door de Wildfowl &Wetlands Trust wordt ontwikkeld.


[close window] [previous abstract] [next abstract]